Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25 – 27 maja 2005 r.

druki sejmowe nr 904, 1068

druki senackie nr 327, 327 A, 327 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska oraz Minister Spraw Zagranicznych.

Poprawka do Konwencji określa szczegółowe zasady udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o wydanie pozwolenia na zamierzone uwolnienie organizmów zmodyfikowanych genetycznie do środowiska oraz wprowadzenie ich do obrotu.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 23 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

¦ Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 28 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 327 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyły się 28 i 30 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 327 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.