Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

druki sejmowe nr 430, do druku 430, 430-A, 1092

druki senackie nr 304, 304 A, 304 B, 304 C

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Nowelizacja kodeksu pracy dotyczy czterech działów: o równym traktowaniu w zatrudnieniu, o czasie pracy, o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i przepisów regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 października 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

¦ Komisji Praw Człowieka i Praworządności,

¦ Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 22 października 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 304 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 października 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 304 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Eryk Smulewicz.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 30 października 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 304 C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.