Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o służbie cywilnej.

druki sejmowe nr 125, do druku 125, 125-A, do druku 125-A, 595, 1058, 1058-A

druki senackie nr 336, 336 A

Były to rządowy i poselski projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa przywraca otwarty i konkurencyjny dostęp do służby cywilnej, powszechność odbywania służby przygotowawczej przez osoby podejmujące pracę w służbie cywilnej oraz wprowadza zasady regulujące funkcjonowanie Rady Służby Cywilnej.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 24 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 października 2008 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 października 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (9) (druk nr 336 A).

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (12).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Meres.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Ortyl.