Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 436, do druku nr 436, 916, do druku nr 916, 1303, do druku nr 1303, 1304, do druku nr 1304, 1376, do druku nr 1376, 1414, do druku nr 1414, 1540 i 1811

druki senackie nr 541, 541 A

Były to następujące projekty ustaw: rządowy, poselski, trzy komisyjne i dwa senackie.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Nowelizacja ustawy uwzględnia kilka projektów i dotyczy następujących kwestii:

    • rejestracji pojazdów i badań technicznych (m.in. umożliwia powtórną rejestrację pojazdu wyrejestrowanego i wywiezionego za granicę oraz umożliwia uznawanie badań technicznych przeprowadzonych w państwach członkowskich UE),
    • umożliwienia wszystkim osobom niepełnosprawnym, niezależnie od wieku, uzyskania karty parkingowej na podstawie orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności, zawierającego informację o obniżonej sprawności ruchowej,
    • wyłączenia spod wymogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego działalności polegającej na turystycznym przewozie osób kolejką turystyczną.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 7 maja 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk nr 541 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.