Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3812, do druku 3812, 3885, do druku nr 3885, 3885-A

druki senackie nr 1134, 1134 A

Jest to pilny rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ustawa implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. Ustawa zakłada m.in.:

  • rozszerzenie zakresu regulacji na nielinearne audiowizualne usługi medialne oraz wszystkie linearne usługi medialne, z wyłączeniem programów radiowych rozpowszechnianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych,
  • ustanowienie reguł ogólnych dla wszystkich objętych regulacją usług medialnych,
  • liberalizację zasad umieszczania przekazów handlowych w programach telewizyjnych,
  • szczegółowe zasady ochrony małoletnich oraz promowania audycji europejskich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie,
  • stopniowe zapewnianie dostępności usług medialnych dla osób niepełnosprawnych (z dysfunkcją narządu wzroku oraz narządu słuchu),
  • zapewnienie niezależności i pluralizmu organów regulacyjnych oraz ich zdolności do współpracy z organami innych państw UE przy stosowaniu dyrektywy.

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 4 marca 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 marca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 15 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1134 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Łukasz Andrzejewski.