Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

druki sejmowe nr 3553, 3823

druk senacki nr 1123, 1123 A, 1123 B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Celem ustawy jest ochrona przed zjawiskiem tzw. stalkingu, czyli uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby jej najbliższej. Najczęstszymi zachowaniami w ramach "stalkingu" są uporczywe kontakty osobiste lub za pośrednictwem środków teleinformatycznych lub osób trzecich, obecność w pobliżu domu, czy miejsca pracy, a także wysyłanie korespondencji w każdej formie (pisemnej lub elektronicznej), rozsyłanie fałszywych informacji lub plotek, nękanie osób najbliższych, jak również napaści na pokrzywdzonego lub osoby mu bliskie.

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 marca 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1123 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1123 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.