Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

druki sejmowe nr 3305, do druku nr 3305, 3851

druki senackie nr 1131, 1131 A, 1131 B

Jest to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Nowelizacja polega na zmianie brzmienia art. 47922 poprzez dodanie zdania drugiego przesądzającego, iż w sytuacji, gdy podstawą wznowienia ma być art. 4011 k.p.c. stosuje się termin pięcioletni (czyli analogicznie jak w wypadku spraw rozpoznawanych w zwykłym trybie - art. 408 k.p.c.). Tym samym jednoznacznie określony zostanie kolejny wyjątek od zasady, wedle której wznowienia postępowania w tzw. sprawach gospodarczych można domagać się w terminie nie przekraczającym lat dwóch.

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 marca 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbędzie się 10 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1131 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1131 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.