Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki senackie nr 992, 992 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Rulewski.

Projekt ustawy przewiduje, aby okresy niewykonywania pracy po dniu 31 grudnia 1956 r. a przed dniem 4 czerwca 1989 r., na skutek stosowania represji politycznych, zostały zaliczone do kategorii okresów składkowych.

Marszałek Senatu w dniu 13 października 2010 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 24 lutego 2011 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie bez poprawek projektu ustawy (druk nr 992 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.