Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

druki senackie nr 1011, 1011 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Marek Trzciński.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2010 r. Zmierza do wprowadzenia 10-letniego terminu przedawnienia nadpłaconych składek. Jednocześnie zakłada wprowadzenie regulacji przewidujących zawieszanie biegu terminu przedawnienia roszczeń płatnika (ubezpieczonego) wobec ZUS.

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2010 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 24 lutego 2011 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie bez poprawek projektu ustawy (druk nr 1011 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.