Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

druki senackie nr 994, 994 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Grażyna Sztark.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2010 r. Zmierza do nadania nowego brzmienia art. 50 § 5, w którym uregulowana została kwestia alternatywnych roszczeń, jakie mogą zgłaszać niektórzy spośród pracowników zatrudnionych na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.

Marszałek Senatu w dniu 19 października 2010 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 24 lutego 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 994 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.