Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

druki sejmowe nr 3682, 3699

druki senackie nr 1126, 1126 A, 1126 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ustawa przewiduje utworzenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (instytucja o odpowiednich kompetencjach ma powstać po stronie rosyjskiej) - instytucji posiadającej osobowość prawną, której zadaniem będzie działalność na rzecz pogłębiania wzajemnych stosunków między Polską i Rosją w dziedzinie historii, kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspieranie wzajemnego dialogu we współczesnych stosunkach polsko-rosyjskich.

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 marca 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Kultury i Środków Przekazu,

Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 4 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 1126 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 8 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 1126 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leon Kieres.