Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach.

druki sejmowe nr 3066, do druku nr 3066, 3738, do druku nr 3738, 3826, do druku nr 3826, 3826-A, do druku nr 3826-A

druki senackie nr 1120, 1120 A

Były to rządowy oraz komisyjny projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa ma na celu dostosowanie prawa do znowelizowanych przepisów prawa celnego, nowelizację przepisów utrudniających przedsiębiorcom prowadzenie działalności oraz wprowadzenie zmian zapobiegających nadużyciom podatkowym. Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy to m.in.:

    • nowe zasady dotyczące rozliczania podatku w obrocie surowcami wtórnymi i złomem oraz prawami do emisji gazów cieplarnianych, co służyć ma zwalczaniu nadużyć finansowych,
    • nowe procedury dotyczące przejścia przez rolnika ryczałtowego na rozliczanie podatku według zasad ogólnych,
    • przełożenie z ministra finansów na prezesa Głównego Urzędu Miar obowiązków związanych z procedurami badań dotyczących kas rejestrujących,
    • wykonanie wyroku TSUE orzekającego o niezgodności z prawem Unii stosowania przez Polskę obniżonej stawki podatku VAT (7%) na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz buciki dziecięce. Stawka ta ma wzrosnąć do 23 %.

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 1 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 1120 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.