Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

druki sejmowe nr 3677, do druku nr 3677, 3787

druki senackie nr 1122, 1122 A

Jest to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa zakłada wprowadzenie dodatkowej podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez tego wykonawcę zamówienia publicznego.

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 1122 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Bisztyga.