Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

druki sejmowe nr 3780, 3830

druki senackie nr 1121, 1121 A, 1121 B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa ma na celu:

    • zniesienie opłat za wydawane cudzoziemcom dokumenty rejestracyjne i pobytowe,
    • wprowadzenie odrębnego przepisu regulującego prawo pobytu uczącego się dziecka obywatela UE, który jest lub był zatrudniony na terytorium RP oraz rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem,
    • doprecyzowanie terminu opuszczenia przez obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE terytorium RP w sytuacjach gdy wymaga tego stopień zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa.

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 marca 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 9 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 1121 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Sadowski.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 1121 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz