Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

druki sejmowe nr 2638, 3847

druki senackie nr 1129, 1129 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.

Nowelizacja ma na celu usprawnienie funkcjonowania systemu oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w resorcie obrony narodowej i w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 10 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 1129 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Bisztyga.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 1129 A).

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Idczak.