Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

druki sejmowe nr 3758, 3891

druki senackie nr 1136, 1136 A

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu doprecyzowanie formy prawnej działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Przewiduje ona m.in. upublicznianie przez fundusze wojewódzkie sprawozdań z działalności finansowej w dziennikach urzędowych oraz nadzór wojewodów nad uchwałami rad nadzorczych funduszy w zakresie ich zgodności z prawem.

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 4 marca 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 marca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 kwietnia 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Komisji Środowiska.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 23 marca 2011 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1136 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.