Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

druki sejmowe nr 3836, 3896

druki senackie nr 1140, 1140 A, 1140 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Środowiska.

Celem ustawy jest ratyfikacja Protokołu zawierającego szczegółowe postanowienia dotyczące kolejnych etapów oceny oddziaływania na środowisko oraz sposobu prowadzenia konsultacji transgranicznych. Protokół nakłada na strony obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w stosunku do planów i programów, których realizacja może potencjalnie spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko, w tym na zdrowie ludzi.

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 4 marca 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 marca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 kwietnia 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Spraw Zagranicznych,

Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 15 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1140 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 15 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1140 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.