Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r.

druki sejmowe nr 3752, 3894

druki senackie nr 1143, 1143 A, 1143 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Konieczność ratyfikacji protokołu zmieniającego umowę między Polską a USA wynika z rezygnacji przez USA z rozmieszczenia na terytorium Polski antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących typu GBI i realizacją nowej amerykańskiej koncepcji zakładającej rozmieszczenie na terytorium polskim bazy z rakietami przechwytującymi bazowania naziemnego typu SM-3 w celu obrony Europy Środkowej i Północnej przed atakiem rakiet średniego i pośredniego zasięgu.

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 4 marca 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 marca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 kwietnia 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Spraw Zagranicznych,

Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 15 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1143 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Sidorowicz.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 15 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1143 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Grubski.