Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 1098, 1098 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Ireneusz Niewiarowski.

Projekt ustawy ma na celu modyfikację niektórych zapisów ustawy, które w praktyce funkcjonowania funduszu sołeckiego okazały się nieprecyzyjne. Projekt zmierza również do stworzenia systemu wsparcia eksperckiego dla sołectw, które chcą skorzystać z funduszu oraz wzmacnia pozycję ustrojową jednostek pomocniczych.

Marszałek Senatu w dniu 4 lutego 2011 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 1 marca 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 1098 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.