Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej.

druki senackie nr 967, 967 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Stanisław Piotrowicz.

Projekt ma na celu podporządkowanie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Prezesowi Rady Ministrów oraz wprowadzenie zmian w zasadach przyznawania kombatantom doraźnej i okresowej pomocy pieniężnej.

Marszałek Senatu w dniu 12 sierpnia 2010 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspólne posiedzenia komisji w tej sprawie odbyły się w dniu 24 listopada 2010 r. oraz 2 marca 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 967 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.