Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 1038, 1038 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Stanisław Gogacz.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy ma na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisów wyłączających prawo lekarza, ukaranego przez Naczelny Sąd Lekarski w drugiej instancji karą nagany lub upomnienia, do wniesienia odwołania do sądu.

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2010 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Zdrowia,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 1 marca 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 1038 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.