Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o działalności leczniczej.

druki sejmowe nr 3489, do druku nr 3489, 3921, 3921-A

druki senackie nr 1150, 1150 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

W ustawie przyjęto kompleksowe rozwiązania dotyczące zasad wykonywania działalności leczniczej oraz funkcjonowania podmiotów wykonujących taką działalność niebędących przedsiębiorcami (np. lekarze i pielęgniarki). Ustawa określając formy, w jakich może być prowadzona działalność lecznicza przez lekarzy i pielęgniarki, nie przewiduje obowiązku zatrudniania pielęgniarek w szpitalach wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Ponadto ustawa dotyczy zasad przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki, nie przewidując obligatoryjności takich przekształceń.

Sejm uchwalił ustawę na 87. posiedzeniu w dniu 18 marca 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 marca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 kwietnia 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 28 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (78) (druk nr 1150 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.