Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

druki sejmowe nr 3796, do druku nr 3796, 3825, 3825-A

druki senackie nr 1144, 1144 A

Był to poselski projekt ustawy.

Nowelizacja ustawy dotyczy:

    • obowiązku wskazania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) metod, które będzie stosował w przypadkach, gdy wysokość opłat ustalona przez operatora jest nieprawidłowa,
    • wykreślenia przepisów, które umożliwiały regulatorowi samodzielnie ustalać opłaty, niezależnie od nałożonego na operatora obowiązku kalkulacji kosztów i pozytywnych wyników kontroli prowadzonej przez biegłego rewidenta
    • oraz wykreślenia przepisów, zgodnie z którymi decyzje o ustaleniu poziomu opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego mogły być wydawane w ramach procedury rozstrzygania sporów.

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 4 marca 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 marca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 kwietnia 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 23 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 1144 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.