Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3772, do druku nr 3772, 3873

druki senackie nr 1139, 1139 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Zmiany zaproponowane w ustawie mają na celu dostosowanie polskich przepisów do tzw. pakietu towarowego, tworzącego podstawę do wprowadzania produktów do obrotu na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Nowelizacja wypełnia też postanowienia Najwyższej Izby Kontroli z 2008 r. w związku z przeprowadzoną kontrolą Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Ustawa przewiduje, że minister gospodarki w ramach sprawowanego nadzoru będzie miał prawo do zatwierdzania planów i sprawozdań finansowych Polskiego Centrum Akredytacji. Ponadto ustawa zmienia zasady zaskarżania czynności związanych z udzielaniem akredytacji przez PCA (skarga do sądu administracyjnego).

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 4 marca 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 marca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 kwietnia 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 23 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 1139 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Wyrowiński.