Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3673, 3884

druki senackie nr 1135, 1135 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Nowelizacja ustawy wdraża kolejny etap informatyzacji procesu ogłaszania aktów prawnych. Zgodnie z ustawą, dzienniki urzędowe takie jak: Dziennik Ustaw, Monitor Polski, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe będą wydawane wyłącznie w postaci elektronicznej. Organ wydający dany dziennik zostanie zobowiązany do prowadzenia dla niego odrębnej strony internetowej. Akty prawne będą ogłaszane na bieżąco dzięki rezygnacji z dotychczasowej praktyki zakładającej konieczność grupowania publikowanych w dziennikach urzędowych aktów w kolejne numery.

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 4 marca 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 marca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 kwietnia 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 1135 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Ortyl.