Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2566, do druku nr 2566, 3895, do druku nr 3895, 3895-A

druki senackie nr 1138, 1138 A

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Nowelizacja ustawy zmierza do umożliwienia przedsiębiorcom w okresie zawieszenia działalności gospodarczej trwającej przez cały rok obrotowy niezamykania ksiąg rachunkowych, a co za tym idzie zwolnienie z obowiązku badania, składania w rejestrze sądowym i składania do publikacji sprawozdania finansowego za ten rok.

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 4 marca 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 marca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 kwietnia 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 15 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 1138 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Woźniak.