Senatorowie

Włodzimierz Cimoszewicz

Włodzimierz Cimoszewicz

Okręg wyborczy nr 23 (Białystok)

Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Cimoszewicz do Senatu

Poseł na Sejm PRL X kadencji, poseł na Sejm RP I, II, III i IV kadencji
Wicemarszałek Sejmu RP II kadencji
Marszałek Sejmu RP IV kadencji


Urodził się 13 września 1950 r. w Warszawie.

W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1978 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na tej uczelni. Otrzymał doktoraty honoris causa University of South Carolina, Appallachian State University (oba w USA) oraz Uniwersytetu w Odessie (Ukraina).

W latach 1972-1985 pracował jako asystent, a następnie adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1985-1989 prowadził własne gospodarstwo rolne.

Od 1989 r. brał aktywny udział w życiu politycznym. Był wicepremierem, ministrem sprawiedliwości - prokuratorem generalnym w rządzie Waldemara Pawlaka (1993-1995) oraz ministrem spraw zagranicznych w rządzie Leszka Millera (2001-2004). W latach 1996-1997 prezes Rady Ministrów. Od 2006 r. jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie w Białymstoku.

W Sejmie X kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członkiem Komisji Konstytucyjnej i Komisji Spraw Zagranicznych. W Sejmie I kadencji członek Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji do spraw Układu Europejskiego, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolności oraz Przepisy wprowadzające ustawę konstytucyjną - Karta Praw i Wolności oraz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W Sejmie II kadencji był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw konstytucyjnych o zmianie ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP oraz przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

W Sejmie III kadencji członek Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Integracji Europejskiej oraz Komisji Regulaminowej Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta RP.

W latach 1998-2000 wchodził w skład Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Spraw Zagranicznych (o Komisji)

Oświadczenia senatorskie