Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 11.01.2008 r.

3. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

19 i 20 grudnia 2007 r.


 

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Senat w dniu 20 grudnia 2007 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 22, 31, 47, 47-A
druki senackie 26, 26A
opinia
materiał porównawczy
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Senat w dniu 20 grudnia 2007 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 23, 46
druki senackie 25, 25A, 25B
opinia
materiał porównawczy
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.
Senat w dniu 20 grudnia 2007 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 41, 44
druki senackie 24, 24A
opinia
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Debata nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2008 r.
Senat w dniu 19 grudnia 2007 r. przeprowadził debatę nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2008 r.
druk senacki nr 20
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2006 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.
Senat w dniu 19 grudnia 2007 r. wysłuchał informacji Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2006 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.
druk senacki nr 22
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2006 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
Senat w dniu 20 grudnia 2007 r. wysłuchał informacji Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2006 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
druk senacki nr 23
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
Senat w dniu 20 grudnia 2007 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Do reprezentowania Senatu w dalszych pracach legislacyjnych nad tym projektem Senat upoważnił senator Grażynę Sztark.

druki senackie nr 12, 12S
materiał porównawczy
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Senat w dniu 20 grudnia 2007 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Do reprezentowania Senatu w dalszych pracach legislacyjnych nad tym projektem Senat upoważnił senatora Mieczysława Augustyna.

druki senackie nr 14, 14S
materiał porównawczy
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Senat w dniu 20 grudnia 2007 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Do reprezentowania Senatu w dalszych pracach legislacyjnych nad tym projektem Senat upoważnił senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

druki senackie nr 13, 13S
materiał porównawczy
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Odwołanie przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności.
Senat w dniu 20 grudnia 2007 r. odwołał senatora Zbigniewa Romaszewskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności.
druk senacki nr 28
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.
Senat w dniu 20 grudnia 2007 r. wybrał senatora Piotra Zientarskiego oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do składu Krajowej Rady Sądownictwa.
druk senacki nr 21
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

12

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.*
Senat w dniu 20 grudnia 2007 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 56, 75, 75-A
druki senackie nr 30, 30A, 30Z
materiał porównawczy
uchwała

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.
Senat w dniu 20 grudnia 2007 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 42, 42-A, 42-B
druki senackie nr 31, 31A
materiał porównawczy
uchwała

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Senat w dniu 20 grudnia 2007 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 87, do druku 87, 92, do druku 92
druki senackie nr 32, 32A, 32Z
uchwała

 

15.

Zmiany w składzie komisji senackich.
Senat w dniu 20 grudnia 2007 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackiej.
druk senacki nr 29
uchwała

 


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

* Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.