Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 10.09.2008 r.

15. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

10 i 11 lipca 2008 r.


 

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Senat w dniu 10 lipca 2008 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 646, 647, do druku 647, 647-A, do druku 647-A
druki senackie nr 192, 192A, 192Z
Uchwała
Opinia 1
Opinia 2
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Senat w dniu 11 lipca 2008 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 571, 663, do druku 663, 663-A
druki senackie nr 198, 198A, 198Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Senat w dniu 11 lipca 2008 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
druki sejmowe nr 248, do druku 248, 246, do druku 246, 128, do druku 128, 247, do druku 247, 393, do druku 393, 393-A
druki senackie nr 171, 171A, 171B, 171Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Senat w dniu 11 lipca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 373, do druku nr 373, 625, 625-A
druki senackie nr 195, 195 A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy uchylającej ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego. Senat w dniu 11 lipca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr
521 i 541
druki senackie nr 164, 164 A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. Senat w dniu 11 lipca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 427, do druku 427 i 545
druki senackie nr 174, 174 A i 174 B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r. Senat w dniu 11 lipca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 431, do druku 431, 547
druki senackie nr 175, 175 A i 175 B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. Senat w dniu 11 lipca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 428, do druku 428, 546
druki senackie nr 176, 176 A i 176 B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2007. Senat w dniu 10 lipca 2008 r. zapoznał się z informacją Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2007.
druk senacki nr 133
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach. Senat w dniu 11 lipca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 581, 626, 626-A, do druku 626-A
druki senackie nr 191, 191 A, 191 Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Senat w dniu 11 lipca 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 166, 166S
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Senat w dniu 11 lipca 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 167, 167S
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Odwołanie przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Senat w dniu 11 lipca 2008 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.
druk senacki nr 205
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Senat w dniu 11 lipca 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 179, 179 X
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 


 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.