Stan na 20 września 2007 r.

INFORMACJA O PROJEKTACH USTAW WNIESIONYCH

DO ROZPATRZENIA PRZEZ SENAT VI KADENCJI

Lp.

TYTUŁ PROJEKTU
(
nazwisko przedstawiciela wnioskodawców)
Data wniesienia
Nr druku

UZASADNIENIE PROJEKTU

I czytanie
Komisje, do których Marszałek Senatu skierował projekt

II czytanie
Data posiedzenia Senatu
Komisje do których projekt został skierowany

III czytanie
Postanowienie Senatu
Data przekazania do Sejmu

1.

Projekt ustawy zgłoszony przez komisję Kultury i Środków Przekazu,
o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
przedstawiciel wnioskodawców - senator Piotr Boroń
Projekt został wniesiony w dniu. 9 lutego 2006 r. .
Druk senacki nr
67

Celem przedłożonego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest ustanowienie podstaw prawnych udzielania dotacji przez sejmiki województw na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Kultury i Środków Przekazu
w dniu 9 lutego 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 14 marca 2006
Druk senacki nr
67S

II czytanie odbyło się na 7. pos. w dniu 16marca 2006 r.

III czytanie odbyło się na 7. pos. Senatu w dniu 16 marca 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
. projekt został przekazany do Sejmu.
Druk sejmowy 518
Sejm na 17. Posiedzeniu w dniu 12 maja 2006 r. uchwalił ustawę.
Senat na
12. Pos. W dniu 7 czerwca 2006 r. rozpatrzył ustawę
Druki senackie nr
147
Senat przyjął ustawę bez poprawek
Dz. U. Z 2006 r. nr 126 poz. 875

2.

Projekt ustawy, zgłoszony przez grupę senatorów, o zmianie niektórych innych ustaw dotyczących przekształcenia własnościowego nieruchomości
przedstawiciel wnioskodawców - senator Adam Biela
Projekt został wniesiony w dniu. 15 lutego 2006 r. .
Druk senacki nr
69

Przedstawiony projekt ustawy ma na celu nowelizację czterech ustaw regulujących kwestię przekształceń własnościowych mieszkań oraz nieruchomości gruntowych związanych z budynkami, w których znajdują się mieszkania.. Są to następujące ustawy:
ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania nieruchomości,
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa,
ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Gospodarki Narodowej
w dniu 15 lutego 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniach 14, 15 i 29 marca 2006 r.
Druk senacki nr
69S

II czytanie odbyło się na 9. pos. Senatu w dniu 20 kwietnia 2006
Senat skierował do Komisji Ustawodawczej i Komisji Gospodarki Narodowej celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
69X

III czytanie odbyło się na 10. pos. Senatu w dniu 26 kwietnia 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości.
Projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy 602
I czyt. Na 21 pos. Sejmu - 14 lipca 2006 r. Sejm skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych

3.

Projekt ustawy, zgłoszony przez Komisję Ustawodawczą, o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Aleksander Bentkowski
Projekt został wniesiony w dniu19 kwietnia 2006 r. .
Druk senacki nr
124

Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność art. 49 zd. 2 i 3 w związku z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz. 822 z późn. Zm.), w brzmieniu obowiązującym do wejścia w życie ustawy z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 236, poz. 2356), z art. 2 Konstytucji.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
w dniu 20 kwietnia 2006 r.
Komisja Ustawodawcza wycofała projekt ustawy
Druk senacki nr
124W

 

 

4.

Projekt ustawy, zgłoszony przez Komisję Ustawodawczą, o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Janusz Gałkowski
Projekt został wniesiony w dniu19 kwietnia 2006 r. .
Druk senacki nr
125

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 13 grudnia 2005 r. orzekł o niezgodności art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim ogranicz przesłankę wyłączenia sędziego jedynie do stosunku osobistego, pomijając inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na ocenę bezstronności sędziego, z art. 45 ust.1 Konstytucji.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Praw Człowieka i Praworządności
w dniu 20 kwietnia 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 17 maja 2006 r.
Druk senacki nr
125S

II czytanie odbyło się na 12. pos. Senatu w dniu 7 czerwca 2006 r.

III czytanie odbyło się na 12. pos. Senatu w dniu 7 czerwca 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy 813, do druku 813
Sejm na 25. Posiedzeniu w dniu 22 września 2006 r. uchwalił ustawę
Senat na
20. Pos. W dniu 18 października 2006 r. rozpatrzył ustawę.
Druk senacki nr 244
Senat przyjął ustawę bez poprawek.
DZ. U. 2006 nr 208, poz. 1537

5.

Projekt ustawy, zgłoszony przez Komisję Ustawodawczą, o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Janusz Gałkowski
Projekt został wniesiony w dniu19 kwietnia 2006 r. .
Druk senacki nr
126

Wyrokiem z dnia 1 marca 2006 r. (sygnatura akt K 9/05) Trybunał Konstytucyjny wskazał na niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej niektórych rozwiązań prawnych dotyczących praw wyborczych obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055).

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
w dniu 20 kwietnia 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniach 17 maja, 6 czerwca i 18 lipca 2006 r.
Druk senacki nr
126S

II czytanie odbyło się na 15. pos. Senatu w dniu 20 lipca 2006
Senat skierował do Komisji Ustawodawczej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.

 

6.

Projekt ustawy, zgłoszony przez Komisję Ustawodawczą, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Janusz Gałkowski
Projekt został wniesiony w dniu19 kwietnia 2006 r. .
Druk senacki nr
127

W wyroku z dnia 20 czerwca 2005 r. (sygn. Akt K 4/04) Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku grupy posłów orzekł, iż art. 8 pkt 27 ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (dalej: ustawa o w.k.s.) jest niezgodny z art. 2 oraz z art. 47, art. 49 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Gospodarki Narodowej
w dniu 20 kwietnia 2006 r.
Komisja Ustawodawcza wycofała projekt ustawy
Druk senacki nr
127W
projekt został wycofany

 

 

7.

Projekt ustawy, zgłoszony przez grupę senatorów o ustanowieniu dnia 28 czerwca Dniem Poznańskiego Czerwca 1956 r.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Janusz Gałkowski
Projekt został wniesiony w dniu 20 kwietnia 2006 r. .
Druk senacki nr
128

Projektowana ustawa ma na celu ustanowienie święta państwowego Poznańskiego Czerwca 1956 roku.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
w dniu 20 kwietnia 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 12 maja 2006 r.
Druk senacki nr
128S
10 senatorów wycofało swoje podpisy pod projektem ustawy

Druk senacki nr
128W
projekt został wycofany

 

 

8.

Projekt ustawy, zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Margareta Budner
Projekt został wniesiony w dniu 20 kwietnia 2006 r. .
Druk senacki nr
129

Zapotrzebowanie na krew i preparaty krwiopochodne w Polsce cały czas się zwiększa, W naszym kraju oddaje się dwa razy mniej krwi niż w krajach Europy Zachodniej. Obecnie honorowym krwiodawcom odebrano możliwość odliczania wartości oddanej krwi określonej według odpowiedniego przelicznika jako darowizny zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. A ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja umożliwi odliczanie od podstawy obliczania podatku kwot ekwiwalentu za oddaną krew określonych zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o publicznej służbie krwi.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Gospodarki Narodowej
w dniu 20 kwietnia 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 16 maja 2006 r.
Druk senacki nr
129S

 

 

9.

Projekt ustawy, zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Dariusz Bachalski
Projekt został wniesiony w dniu 20 kwietnia 2006 r. .
Druk senacki nr
133

 

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Praw Człowieka i Praworządności
w dniu 25 kwietnia 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniach 6 i 20 czerwca oraz 18 lipca 2006 r.
Druk senacki nr
133S

II czytanie odbyło się na 16. pos. .Senatu w dniu 2 sierpnia 2006
Senat skierował do Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
133X

III czytanie odbyło się na 16. pos. Senatu w dniu 3 sierpnia 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy 910
I czyt. Na 30 pos. Sejmu - 14 grudnia 2006 r. Sejm skierował do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

10.

Projekt ustawy, zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Janusz Gałkowski
Projekt został wniesiony w dniu 8 czerwca 2006 r. .
Druk senacki nr
167

Wyrokiem z dnia 5 lipca 2005 r. (sygnatura akt SK 26/04) Trybunał Konstytucyjny wskazał na niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art.50 § 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Trybunał orzekł, że przepis ten jest niezgodny z art. 78 i art. 176 ust.1 w związku z art. 41 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim nie przewiduje zażalenia na postanowienie o zamianie kary porządkowej grzywny na karę pozbawienia wolności.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Praw Człowieka i Praworządności
w dniu 8 czerwca 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 22 czerwca 2006 r.
Druk senacki nr
167S

II czytanie odbyło się na 14.pos. Senatu w dniu 5 lipca 2006
Senat skierował do Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka i Praworządności celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
167X

III czytanie odbyło się na 14.pos. Senatu w dniu 7 lipca 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
projekt został przekazany do Sejmu.
Druk sejmowy 885 i do druku 885
21.08.2006 skierowany do I czytania do Komisji Sprawiedliwości Praw Człowieka

11.

Projekt ustawy, zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych
przedstawiciel wnioskodawców - senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Projekt został wniesiony w dniu 20 lipca 2006 r. .
Druk senacki nr
204

17 października 2003 r. została uchwalona ustawa o wykonywaniu prac podwodnych. Niektóre z rozwiązań i norm, zwłaszcza w zakresie dopuszczalnej głębokości wykonywania prac podwodnych przez nurków poszczególnych klas, zwiększają ponad akceptowalną granicę zagrożenie zdrowia i życia nurków. Dotyczy to szczególnie uprawnień nurków I i II klasy zawartych w art. 19 ww. ustawy. Organizacja stanowiska pracy nurka nie przewiduje asysty nurka starszego stopniem. Jest to rozwiązanie zaczerpnięte z nurkowania rekreacyjnego, natomiast w nurkowaniu zawodowym nie praktykowane. Podczas wykonywania pracy nurkowi wydaje polecenia z powierzchni kierownik prac podwodnych kontrolujący wykonywana pracę i bezpieczeństwo nurka, poprzez systemy telewizyjne i łączność przewodową. Wykreślenie zapisów o asyście nurka powoduje automatycznie zmianę maksymalnych dopuszczalnych głębokości dla nurka I i II klasy na bezpiecznym poziomie, porównywalnymi ze standardami świtowymi określonymi w standardach International Diving School Association lub Association of Diving Contractorrs International.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej

- Gospodarki Narodowej
w dniu 24 lipca 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 15 i 26 września 2006 r.
Druk senacki nr
204S

II czytanie odbyło się na 19. pos. Senatu w dniu 28 września 2006 r.

III czytanie odbyło się na 19. pos. Senatu w dniu 28 września 2006 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych
projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy 1052
Sejm na 34. Posiedzeniu w dniu 16 lutego 2007 r. uchwalił ustawę
Senat na 28. Pos. W dniu 22 lutego 2007 r. rozpatrzył ustawę.
Druk senacki 355
Senat wprowadził poprawki do ustawy.
DZ. U. 2007 nr 64,
poz. 428

12.

Projekt ustawy, zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
przedstawiciel wnioskodawców - senator Jerzy Szmit
Projekt został wniesiony w dniu 20 lipca 2006 r. .
Druk senacki nr
215

W celu likwidacji powstałych patologii, uniknięcia ich w przyszłości i zlikwidowania nieformalnych układów i powiązań między służbami specjalnymi a aparatem państwowym oraz przywrócenia porządku konstytucyjnego, w szczególności zasad zawartych w art. 4 oraz w art. 10 Konstytucji RP, należy wprowadzić:
- niepołączalność funkcji funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu z określonymi stanowiskami i funkcjami;
- zakaz łączenia zatrudnienia w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wojskowego i Agencji Wywiadu z określonymi stanowiskami i funkcjami;
- zakaz łączenia piastowania określonych stanowisk z tajną współpracą z służbami specjalnymi;
- zakaz łączenia członkostwa w organach partii politycznych z tajną współpracą z służbami specjalnymi.
Wprowadzenie powyższej koncepcji łączy się z nowelizacją dwóch ustaw:
1. Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. nr 74, poz. 676 z późn. Zm.),
2. Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. nr 104, poz.709).

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
Praw Człowieka i Praworządności
w dniu 24 lipca 2006 r. I czytanie odbyło się w dniu 13 marca 2007 r.
Druk senacki nr
215S

II czytanie odbyło się na 32. pos. Senatu w dniu 26 kwietnia 2007
Senat skierował projekt ustawy do Komisji Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty

 

13.

Projekt ustawy, zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz o treści tych dokumentów
przedstawiciel wnioskodawców - senator Piotr Łukasz J. Andrzejewski
Projekt został wniesiony w dniu 25 sierpnia 2006 r. .
Druk senacki nr
226

Projekt ustawy zmierza do zgodnego z Konstytucją uregulowania kwestii zakończenia postępowań lustracyjnych prowadzonych na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne. W myśl projektu na wniosek osoby, wobec której jest prowadzone dotychczasowe postępowanie lustracyjne, sąd Apelacyjny w Warszawie (albo Sąd Najwyższy) nie będą umarzać tego postępowania, lecz przekażą sprawę, w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów, do rozpoznania w trybie art. 35d ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. O możliwości złożenia takiego wniosku Sąd rozpoznający sprawę w dotychczasowym trybie zawiadamiałby uczestników toczącego się postępowania. W -sprawach kontynuowanych w trybie art. 35d ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, sąd na wniosek osoby, której dotyczy postępowanie, orzekałby także o zgodności z prawdą złożonego przez nią oświadczenia lustracyjnego.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Praw Człowieka i Praworządności
w dniu 31 sierpnia 2006 r.
(przedłużenie terminu do 31 marca 2007)

 

 

14.

Projekt ustawy, zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Piotr Łukasz J. Andrzejewski
Projekt został wniesiony w dniu 25 sierpnia 2006 r. .
Druk senacki nr
227

Projekt ustawy zapewnia uzgodnienie systemowe norm ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów, wobec uchylenia dotychczas obowiązującej ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne.
W myśl projektu w przypadku zgłoszenia w wyborach samorządowych kandydatury obywatela polskiego urodzonego przed dniem 1 kwietnia 1972 r. do pisemnej zgody kandydata na kandydowanie dołącza się również oświadczenie kandydata dotyczące jego ewentualnej współpracy lub kontaktów ze służbami podległymi resortowi Spraw Wewnętrznych lub Obrony Narodowej w latach 1944 -1990.

Projekt skierowany do komisji: - Ustawodawczej
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
w dniu 31 sierpnia 2006 r.
(przedłużenie terminu do 31 marca 2007)

 

 

15.

Projekt ustawy, zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Adam Biela
Projekt został wniesiony w dniu września 2006 r. .
Druk senacki nr
229

Projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki zmierza do osiągnięcia następujących celów:
1. Poprawienia stopnia koherentności przepisów w zakresie nadawania stopni naukowych i tytule naukowym po wejściu w życie z dniem 1 września 2005 roku nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 27 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Z 2005 r., nr 164, poz. 1365)
2. Wprowadzenie większej jednolitości i klarowności roli Centralnej Komisji w sprawie postępowań o nadawanie stopni i tytułu naukowego,
3. Przyśpieszenie toku postępowania w sprawie nadawania stopni i tytułu naukowego,
4. Zwiększenia efektywności wykorzystania kadry samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych w pełnym wymiarze w szkole wyższej albo innej placówki naukowej.
Projekt proponuje klasyfikację roli Centralnej Komisji jako instytucji centralnej, która spełnia rolę:
1. Odwoławczą w zakresie nadawania stopni i tytułu naukowego,
2. Współuczestniczącą w postępowaniu o nadanie i wyznaczenie dwóch recenzentów,
3. Kontrolną i decyzyjną w sprawie nadawania uprawnień do przeprowadzania przewodów i postępowań profesorskich.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Nauki, Edukacji i Sportu
w dniu 13 września 2006 r.
sen. Marian Miłek wycofał swoje poparcie pod projektem ustawy
Druk senacki nr
229W
projekt został wycofany

 

 

16.

Projekt ustawy, zgłoszony przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Piotr Zientarski
Projekt został wniesiony w dniu 17 października 2006 r. .
Druk senacki nr
255

Szczególne zainteresowanie Senatu sprawami Polonii i Polaków za granicą oraz udzielanie pomocy finansowej w tym zakresie stanowi jedną z charakterystycznych cech działalności drugiej izby polskiego parlamentu. Ustawa o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą ma na celu uregulowanie tej działalności z uwzględnieniem dotychczasowej praktyki, doświadczeń i dorobku Senatu w budowaniu więzi pomiędzy Krajem a Polonią i Polakami na świecie.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
w dniu 18 października 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 21 i 22 listopada 2006 r.
Druk senacki nr
255S

II czytanie odbyło się na 23.pos. Senatu w dniu 14 grudnia 2006
Senat skierował do Komisji Ustawodawczej i Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
255X

III czytanie odbyło się na 24. pos. Senatu w dniu 21 grudnia 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą
projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy 1395
Pierwsze czytanie odbyło się na 43. pos. Sejmu w dniu 13 czerwca 2007 r. i został skierowany do Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

17.

Projekt ustawy, zgłoszony przez grupę senatorów o nauce pracy i promocji zatrudnienia oraz przedsiębiorczości młodzieży.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Adam Biela
Projekt został wniesiony w dniu 8 listopada 2006 r. .
Druk senacki nr
286

W trosce o przyszłość i dobro wspólne naszego kraju, mając na uwadze potencjał twórczy i intelektualny młodego pokolenia oraz potrzebę stworzenia mu warunków łatwiejszego wkroczenia w życie zawodowe, proponuje się ustanowienie programu nauki pracy. Celem nauki pracy jest umożliwienie absolwentowi, dzięki zatrudnieniu, nabycie podstawowych nawyków umysłowych, wzorców zachowania oraz standardów organizacyjnych, ergonomicznych, gospodarczych, etycznych i prawnych związanych z wykonywaniem pracy zawodowej.
Program nauki pracy obejmuje: zatrudnienie osoby uprawnionej na czas nie krótszy niż 2 lata w pełnym wymiarze czasu pracy oraz zwrot pracodawcy części kosztów osobowych odpowiadającej poniesionej przez pracodawcę składce na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego.
Program skierowany jest do pracodawców oraz osób uprawnionych, którymi są absolwenci szkół co najmniej ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie kontynuują dalszej nauki w systemie dziennym, ukończyli 18 lat i dniu objęcia programem nie ukończyli 30 roku życia.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Nauki, Edukacji i Sportu
- Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 9 listopada 2006 r.
sen. Adam Biela, Piotr Boroń, Stanisław Karczewski, Janusz Kubiak, Jan Szafraniec, Kazimierz Wiatr oraz Ludwik Zalewski wycofali swoje poparcie pod projektem ustawy
Druk senacki nr
286W
projekt został wycofany

 

 

18.

Projekt ustawy, zgłoszony przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
przedstawiciel wnioskodawców - senator Antoni Szymański
Projekt został wniesiony w dniu 14 listopada 2006 r. .
Druk senacki nr
287

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej zmierza do usunięcia rozwiązań blokujących możliwość skorzystania z zaliczki alimentacyjnej na dzieci wychowywane w związkach małżeńskich.
Obecne rozwiązania prawne powodują, że mimo posiadania tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna oraz spełnienia kryterium dochodowego, na dzieci z rodzin pełnych nie może być przyznana zaliczka alimentacyjna. Oznacza to dyskryminację tych dzieci i ich nierówne traktowanie w porównaniu z dziećmi wychowywanymi przez samotnych rodziców. Tego rodzaju nierówne traktowanie jest sprzeczne z konstytucją, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu dotyczącym ustawy o świadczeniach rodzinnych (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r. sygn. Akt K 16/04). Obecne rozwiązania prawne poprzez dyskryminowanie dzieci wychowywanych przez małżeństwa skłaniają do nie zawierania małżeństw -oraz ich rozwiązywania przez rozwód lub separację, co jest wybitnie niekorzystne dla dzieci i szkodliwie społecznie. Stanowi to naruszenie konstytucyjnych norm poszanowania rodziny, małżeństwa i praw dziecka.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 16 listopada 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 12 grudnia 2006 r.
Druk senacki nr
287S

II czytanie odbyło się na 23. pos. Senatu w dniu 14 grudnia 2006 r.

III czytanie odbyło się na 23. pos. Senatu w dniu 14 grudnia 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnych
projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy 1396
I czyt. Na 36 pos. Sejmu - 7 marca 2007 r. Sejm skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych, Komisji Polityki Społecznej, Komisji Rodziny i Praw Kobiet, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

19.

Projekt ustawy, zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej
przedstawiciel wnioskodawców - senator Mieczysław Augustyn
Projekt został wniesiony w dniu 1 grudnia 2006 r. .
Druk senacki nr
296

Celem nowelizacji ustawy jest umożliwienie mieszkańcom domów pomocy społecznej pełnej dostępności do świadczeń zdrowotnych należnych im z tytułu ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz finansowanie ich ze środków Funduszu, a także umieszczenie w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej świadczeń pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w katalogu usług niezbędnych mieszkańcom domów pomocy.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Rodziny i Polityki Społecznej
- Zdrowia
w dniu 8 grudnia 2006 r.
(przedłużenie terminu przygotowania sprawozdania do 31 października 2007
)

 

 

20.

Projekt ustawy, zgłoszony przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
przedstawiciel wnioskodawców - senator Antoni Szymański
Projekt został wniesiony w dniu 7 grudnia 2006 r. .
Druk senacki nr
313

Celem nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych jest wzmocnienie materialnego wsparcia dla ubogich rodzin wielodzietnych oraz wprowadzenie do ustawy nowego świadczenia z tytułu ciąży i połogu.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 8 grudnia 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniach 24 stycznia oraz 13 marca 2007 r.
Druk senacki nr
313S

II czytanie odbyło się na 34. pos. Senatu w dniu 31 maja 2007
Senat skierował do Komisji Ustawodawczej i Komisja Rodziny i Polityki Społecznej celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
druk senacki nr
313X

III czytanie odbyło się na 34. pos. Senatu w dniu 1 czerwca 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy 1887
Projekt został skierowany w dniu 26 czerwca 2007 r. do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Rodziny i Praw Kobiet.

21.

Projekt ustawy, zgłoszony przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej o zmianie ustawy - Kodeks pracy
przedstawiciel wnioskodawców - senator Ewa Tomaszewska
Projekt został wniesiony w dniu 11 stycznia 2007 r. .
Druk senacki nr
338

Projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy jest kolejnym krokiem niwelującym skutki ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. Nr 154, poz. 1805) obniżającej z 26 do 16 tygodni podstawowy wymiar urlopu macierzyńskiego.

Proponowane w zmianie wydłużenie urlopu macierzyńskiego wynosi 2 tygodnie, podnosi się więc jego wymiar:

z 18 do 20 tygodni - przy pierwszym porodzie,

z 20 d0 22 tygodni - przy każdym następnym,

z 28 d0 30 tygodni - w przypadku urodzenia się więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Jednocześnie w przypadku pracownicy, wychowującej dziecko przysposobione lub przyjęte przez nią jako rodzinę zastępczą, wymiar urlopu macierzyńskiego, jaki będzie jej przysługiwał, jeżeli urodzi dziecko, będzie wynosił 22 tygodnie przy pierwszym porodzie.

Drugim celem projektu ustawy jest podwyższenie liczby dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, pracownika - ojca z tytułu urodzenia się dziecka. Zmiana ta prowadzi do wydłużenia usprawiedliwionej nieobecności ojca po dacie urodzenia się dziecka z 2 istniejących w obecnym stanie prawnym do 5 dni roboczych, które można wykorzystać w ciągu pierwszych dwóch tygodni po urodzeniu się dziecka. Z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 17 stycznia 2007 r.
I czytanie odbyło się w dniu 13 marca 2007 r.
Druk senacki nr
338S

II czytanie odbyło się na 33. pos. Senatu w dniu 10 maja 2007
Senat skierował do Komisji Ustawodawczej i Komisja Rodziny i Polityki Społecznej celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
338X

III czytanie odbyło się na 33. pos. Senatu w dniu 10 maja 2006 r.
Senat podjął
uchwalę w sprawie wniesienia do sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy
1889

22.

Projekt ustawy, zgłoszony przez grupę senatorów, o warunkach zajmowania niektórych stanowisk w Rzeczypospolitej Polskiej
przedstawiciel wnioskodawców - senator Piotr Łukasz J. Andrzejewski
Projekt został wniesiony w dniu 26 stycznia 2007 r. .
Druk senacki nr
350

Wymienione w ustawie stanowiska i funkcje były pośrednio bądź bezpośrednio powiązane i uzależnione od struktur Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sposób pozwalający na przenikanie systemu decyzyjnego z ZSRR na struktury państwa wasalnego jakim była PRL. Funkcje w aparacie partyjnym przenikały się z realizacją zadań bezpieczeństwa tak podporządkowanego państwa światowemu systemowi komunistycznemu kierowanemu przez ZSRR.

Osoby powiązane w przeszłości ze strukturami zależnego od Rosji systemu decyzyjnego biorące czynny udział w umacnianiu totalitarnego zniewolenia społeczeństwa i aktualnie pełniące bądź ubiegające się o pełnienie funkcji decyzyjnych we władzach rządowych i samorządowych - winny być ujawnione i weryfikowane co do wpływu swoich zależności i podstaw z okresu PRL - na bieżący system decyzyjny struktur wpływających na sposób zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania demokratycznego państwa prawa i przestrzegania praw jego obywateli

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
Praw Człowieka i Praworządności
w dniu 1 lutego 2007 r.
przedłużenie terminu przygotowania sprawozdania do 31 lipca 2007 r
I czytanie odbyło się w dniu 12 lipca 2007 r.

Druk senacki nr 350S

 

 

23.

Projekt, zgłoszony przez grupę senatorów, o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Projekt został wniesiony w dniu 13 lutego 2007 r. .
Druk senacki nr
353

Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w obowiązującym kształcie pomija osoby, które były ofiarami represji okupanta w okresie od września 1939 roku do marca 1940 roku. Ustawa ta w dotychczasowym kształcie powoduje nierówność społeczną pomiędzy obywatelami naszego kraju. Nierówność społeczna polega na tym, że osoby wysiedlone po marcu 1940 roku posiadają uprawnienia osoby represjonowanej, ponieważ przebywały w obozach tak zwanych przesiedleńczych, które powstały po utworzeniu przez okupanta Centrali Przesiedleńczej.

Wrzesień 1939 r. - marzec 1940 r. to okres, kiedy to okupanta, czyli III Rzesza Niemiecka, wysiedlając ludność cywilną, nie przestrzegał Konwencji Haskiej z 1907 roku, ponieważ nie istniała Centrala Przesiedleńcza, która powstała w marcu 1940 r. i wypełniła zasady Regulaminu Konwencji Haskiej w art. 46, który mówi jak okupant powinien się zachowywać względem ludności cywilnej.

Projekt ustawy dotyczy wysiedlonych gdynian i innych obywateli naszego kraju, których pominięto przy tworzeniu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
Praw Człowieka i Praworządności
w dniu 1 lutego 2007 r.
w dniu 19 lutego 2007 r.
przedłużenie terminu przygotowania sprawozdania do 31 lipca 2007 r

 

 

24.

Projekt, zgłoszony przez grupę senatorów, o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Przedstawiciel Jarosław Lasecki
Projekt został wniesiony w dniu 21 lutego 2007 r.
Druk senacki nr
366

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, która weszła w życie w dniu 15 lipca 2003 r., zgodnie z jej założeniami miała służyć poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnieniu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Ustawa zdefiniowała m.in. pojęcie gospodarstwa rodzinnego, które zgodnie z art. 23 Konstytucji RP jest podstawą ustroju rolnego państwa, wprowadziła możliwość nabywania przez Agencję Nieruchomości Rolnych ziemi na rynku prywatnym na podstawie prawa pierwokupu i wykupu, umożliwiła organizowanie przez Agencję przetargów ograniczonych na sprzedaż i dzierżawę dla rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne, wreszcie ustanowiła limit powierzchniowy nieruchomości (500 ha użytków rolnych), jaki może być sprzedany jednemu podmiotowi przez Agencję.

Oceniając realizację ustawy od momentu jej powstania w 2003 roku na podstawie danych liczbowych, można stwierdzić że Agencja w znikomym stopniu korzystała z przysługującego jej prawa pierwokupu.

W ramach kształtowania ustroju rolnego szczególnego znaczenia nabierają gospodarstwa rodzinne. W przypadku ich powiększania, Agencja także na ogół nie korzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu. Biorąc pod uwagę fakt, że średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce wynosi ok. 5 ha, prawo pierwokupu Agencji do użytku rolnego powyżej tej wielkości powierzchni powinno być jednak utrzymane.

Zmiana zaproponowana w nowelizacji powinna usprawnić obrót nieruchomościami w sferze zapewnienia gruntów pod budownictwo, wzmacniając jednocześnie rolę ustawowych regulacji w zakresie kształtowania ustroju rolnego.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 22 lutego 2007 r.
I czytanie odbyło się w dniu 8 marca 2007 r.
Druk senacki nr
366S

II czytanie odbyło się na 34. pos. Senatu w dniu 1 czerwca 2007
Senat skierował do Komisji Ustawodawczej i Komisji Rolnictwa i ochrony Środowiska celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
druk senacki nr
366X

III czytanie odbyło się na 34. pos. Senatu w dniu 10 maja 2006 r.
Senat podjął
uchwalę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy -
projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy
1888
Projekt został skierowany do pierwszego czytania do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Skarbu Państwa.

25.

Projekt, zgłoszony przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej i Komisję Ustawodawcza, o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
Przedstawiciel Ewa Tomaszewska
Projekt został wniesiony w dniu 23 lutego 2007 r. .
Druk senacki nr
367

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. (sygn. Akt K 30/05), stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy o pomocy społecznej z Konstytucją. Zgodnie z art. 190 ust. 1.

Wyrokiem Trybunał orzekł, że art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. Zm.) jest niezgodny z Konstytucją RP w zakresie, w jakim przepis ten umożliwia uznanie za dochód - w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - kwoty niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego - kwoty niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 27 lutego 2007 r
I czytanie odbyło się w dniu 19 czerwca 2007 r.
Druk senacki nr
367S

 II czytanie odbyło się na 37. pos. Senatu w dniu 26 lipca 2007

 III czytanie odbyło się na 37. pos. Senatu w dniu 26 lipca 2007
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
projekt przekazany do Sejmu
Druk sejmowy 2089
Projekt został skierowany 21 sierpnia do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej.

26.

Projekt, zgłoszony przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności i Komisję Ustawodawcza, o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Przedstawiciel Janusz Gałkowski
Projekt został wniesiony w dniu 23 lutego 2007 r. .
Druk senacki nr
368

Wyrokiem z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. Akt SK 19/05) Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 416 k.p.c., w zakresie, "w jakim wyłącz dopuszczalność wznowienia postępowania w sytuacji, gdy podstawą skargi o wznowienie jest art. 401 tego kodeksu.

Projekt skierowany do komisji:
Ustawodawczej
Praw Człowieka i Praworządności
w dniu 27 lutego 2007 r.
I czytanie odbyło się w dniu 13 marca 2007 r.
Druk senacki nr
368S

II czytanie odbyło się na 32. pos. Senatu w dniu 26 kwietnia 2007

III czytanie odbyło się na 32. pos. Senatu w dniu 26 kwietnia 2007 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania Cywilnego
projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy 1691
Pierwsze czytanie odbyło się na 42. pos. Sejmu w dniu 23 maja 207 r.

27.

Projekt, zgłoszony przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności i Komisję Ustawodawcza, o zmianie ustawy - Kodeks karny.
Przedstawiciel Stanisław Piotrowicz
Projekt został wniesiony w dniu 23 lutego 2007 r. .
Druk senacki nr
369

Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 226 § 1 kodeksu karnego, w zakresie, w jakim przepis ten "penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych".

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Praw Człowieka i Praworządności
w dniu 27 lutego 2007 r.
I czytanie odbyło się w dniu 13 marca 2007 r.
Druk senacki nr
369S

II czytanie odbyło się na 32. pos. Senatu w dniu 26 kwietnia 2007 r.
Senat skierował projekt ustawy do Komisji Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty
Druk senacki nr
369X

 

28

Projekt, zgłoszony przez Komisję Gospodarki Narodowej i Komisję Ustawodawcza, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
przedstawiciel Jarosław Lasecki
Projekt został wniesiony w dniu 23 lutego 2007 r. .
Druk senacki nr
370

Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. G ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, "w zakresie, w jakim wyłącza zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań uzyskanych na podstawie ugody sądowej".

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Gospodarki Narodowej
w dniu 27 lutego 2007 r.
I czytanie odbyło się w dniu 19 czerwca 2007 r.
Druk senacki nr
370S

II czytanie na 37. pos. 26 lipca 2007 r.

III czytanie na 37. pos. 26 lipca 2007 r.

Senat podjął uchwałę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

projekt został przekazany do Sejmu

Druk sejmowy 2087

29.

Projekt, zgłoszony przez grupę senatorów o potwierdzeniu wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II wojnie światowej oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Przedstawiciel Piotr Łukasz J. Andrzejewski
Projekt został wniesiony w dniu 30 marca 2007 r. .
Druk senacki nr
410

Projekt incydentalnej ustawy " o potwierdzeniu praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II wojnie światowej oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece" stanowi wskazanie praktycznej drogi w ujawnianiu i uzupełnianiu w aktualnym stanie prawno-wieczystoksięgowym praw Skarbu Państwa nabytych na mocy odrębnych przepisów po II wojnie światowej na terenach włączonych do terytorium, nad którym suwerenną władzę ustawodawczą i wykonawczą wykonywało Państwo Polskie. Ustawa porządkuje istniejący incydentalno - sektorowy charakter materialnoprawny nabytych przez Skarb Państwa praw własności ze skutkami w innych ustawach.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Gospodarki Narodowej
- Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
w dniu 4 kwietnia 2007 r.
I czytanie odbyło się w dniu 25 kwietnia, 24 lipca oraz 3 września 2007 r.
Druk senacki nr
410S

II czytanie odbyło się na 38. pos. Senatu w dniu 4 września 2007

III czytanie odbyło się na 38 pos. Senatu w dniu 4 września 2007
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o potwierdzeniu wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II wojnie światowej oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy

30.

Projekt, zgłoszony przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
przedstawiciel Jerzy Chróścikowski
Projekt został wniesiony w dniu 30 marca 2007 r. .
Druk senacki nr
411

Proponowana zmiana ma na celu ujednolicenie preferencji dla rolników indywidualnych powiększających gospodarstwo rodzinne, wprowadzonych ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, przy nabywaniu nieruchomości Zasobu w przetargach ograniczonych.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 4 kwietnia 2007 r.
I czytanie odbyło się w dniu 24 kwietnia 2007 r.
Druk senacki nr
411S

II czytanie odbyło się na 34. pos. Senatu w dniu 31 maja 2007
Senat skierował projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Ustawodawczej celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty
druk senacki
411X

III czytanie odbyło się na 34 pos. Senatu w dniu 1 czerwca 2007
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy

31.

Projekt, zgłoszony przez Komisję Gospodarki Narodowej oraz Komisję Ustawodawczą o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Przedstawiciel Władysłąw Mańkut
Projekt został wniesiony w dniu 16 kwietnia 2007 r. .
Druk senacki nr
423

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. Akt P 31/05)
Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z Konstytucją art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach przekazywania budynków "w zakresie, w jaki na podtsawie art. 40a ust. 10 ustawy o lasach stosuje się go do roszczenia o zawarcie umowy przekazywania nieodpłatnie gminie lokalu łącznie z gruntami i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z lokalu".

Projekt skierowany do komisji:
Ustawodawczej
- Gospodarki Narodowej
w dniu 17 kwietnia 2007
I czytanie odbyło się w dniu 19 czerwca 2007 r.
Druk senacki nr
423S

II czytanie odbyło się na 37. pos. Senatu w dniu 26 lipca 2007

III czytanie odbyło się na 37. pos. Senatu w dniu 26 lipca 2007
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy 2102

32.

Projekt, zgłoszony przez Komisję Gospodarki Narodowej oraz Komisję Ustawodawczą o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
przedstawiciel Władysław Mańkut
Projekt został wniesiony w dniu 16 kwietnia 2007 r. .
Druk senacki nr
424

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r. (sygn. Akt K/9/04).
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 179 k.c. dotyczącego instytucji "zrzeczenia prawa własności nieruchomości".

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Gospodarki Narodowej
w dniu 17 kwietnia 2007

 

 

33.

Projekt, zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy o broni i amunicji.
przedstawiciel Jarosław Lasecki
Projekt został wniesiony w dniu 30 maja 2007 r. .
Druk senacki nr
460

Projekt ustawy ma na celu ujednolicenie standardów proceduralnych przewozu broni i amunicji dla celów łowieckich i sportowych przez obywateli Unii Europejskiej.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Praw Człowieka i Praworządności
w dniu 4 czerwca 2007
w dniu 26 lipca 2007 r.
sen. Aleksander Bentkowski wycofał swoje poparcie pod projektem ustawy
Druk senacki nr
460W -
projekt został wycofany.

 

 

34.

Projekt, zgłoszony przez Komisję Ustawodawczą i Komisję Rodziny i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
przedstawiciel Władysław Sidorowicz
Projekt został wniesiony w dniu 3 lipca 2007 r. .
Druk senacki nr
480

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2006 r. (sygn. akt P 45/06).
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w części, w jakiej przepis ten zawiera słowo "obowiązkowo".

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 10 lipca 2007
I czytanie odbyło się w dniu 19 lipca 2007 r.
Druk senacki nr
480S

II czytanie odbyło się na 37. pos. Senatu w dniu 26 lipca 2007

III czytanie odbyło się 37. pos. Senatu w dniu 26 lipca 2007
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy
2088
Projekt został skierowany 21 sierpnia 2007 r. do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej

35.

Projekt, zgłoszony przez Komisję Ustawodawczą i Komisję Praw Człowieka i Praworządności o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
przedstawiciel Janusz Gałkowski
Projekt został wniesiony w dniu 25 lipca 2007 r.
Druk senacki nr
500

19 marca 2007 r. (sygn. akt K 47/05).
Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją: art. 136a ust. 2 ustawy o Straży Granicznej,
art. 135f ust.1 pkt 4 ustawy o Policji,
art. 70 ust. 1 o Służbie Celnej.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Praw Człowieka i Praworządności w dniu 30 lipca 2007 r.

 

 

36.

Projekt, zgłoszony przez Komisję Ustawodawczą i Komisję Rodziny i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
przedstawiciel Antoni Szymański
Projekt został wniesiony w dniu 25 lipca 2007 r. .
Druk senacki nr
501

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 r. (sygn. akt K 40/04) .
Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 2 pkt 1 oraz art.8 ust. 2a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. .

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 30 lipca 2007 r.
I czytanie odbyło się w dniu 3 września 2007 r.
Druk senacki nr
501S

II czytanie odbyło się na 38. pos. Senatu w dniu 4 września 2007 r.

III czytanie odbyło się na 38 pos. Senatu w dniu 4 września 2007
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadzceń socjalnych
projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy

37.

Projekt ustawy, zgłoszony przez grupę senatorów o ogłaszaniu publicznej sprzedaży mienia na stronach internetowych Ministra Sprawiedliwości
przedstawiciel Jerzy Szmit
Projekt został wniesiony w dniu 30 lipca 2007 r. .
Druk senacki nr
503

Projektowana ustawa odnosi się do niezwykle istotnego problemu społecznego i prawnego jakim jest sprzedaż składników majątkowych przez komorników oraz inne organy egzekucyjne, oraz syndyków, w sytuacji gdy mamy do czynienia z licytacją masy upadłościowej podmiotu gospodarczego bądź licytacji majątku osób fizycznych lub prawnych, które popadły w problemy finansowe i nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań.
Przedstawiony projekt ustawy zmierza do wprowadzenia obowiązku ogłaszania o sprzedaży nieruchomości i ruchomości o znacznej wartości na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
Praw Człowieka i Praworządności
- Gospodarki Narodowej
w dniu 2 sierpnia 2007

 

 

38.

Projekt ustawy, zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
przedstawiciel Jerzy Szmit
Projekt został wniesiony w dniu 30 lipca 2007 r. .
Druk senacki nr
504

Celem projektowanej ustawy jest zwiększenie możliwości sądowej kontroli nad czynnościami komornika oraz zwiększenie ochrony prawa dłużnika i wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Praw Człowieka i Praworządności
w dniu 2 sierpnia 2007 r.

 

 

39.

Projekt ustawy, zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem przedsiębiorczości w społecznościach lokalnych.
przedstawiciel Adam Biela
Projekt został wniesiony w dniu 4 września 2007 r. .
Druk senacki nr
514

Celem projektu ustawy jest ustanowienie regulacji prawnych w zakresie oświaty i szkolnictwa wyższego, gospodarki komunalnej, własności przemysłowej oraz prawa pracy, dających asumpt do rozwoju przedsiębiorczości na szczeblu gminnym i powiatowym. Mając to na uwadze projekt zmierza do dokonania zmian: ustawie z dnia:
- 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
- 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,
- 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
- 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawczej
- Nauki i Edukacji
- Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 8 września 2007 r.